REGULAMIN
Bezwahania Dance Center

§1 DEFINICJE
1. BDC – Bezwahania Dance Center.
2. Cennik – aktualne ceny zajęć, warsztatów i innych projektów tanecznych/sportowych
prowadzonych w Bezwahania Dance Center, dostępny na stronie internetowej: https://
www.facebook.com/bezwahaniadancecenter.
3. Oferta – lista kursów tańca, zajęć sportowych oraz innych zajęć dedykowanych dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych, aktualnie dostępna na stronie internetowej: https://
www.facebook.com/bezwahaniadancecenter.
4. Regulamin – zasady uczestnictwa oraz płatności za zajęcia z oferty w BDC.
5. Uczestnik/Kursant – osoba dobrowolnie korzystająca z usług oferowanych przez BDC.
6. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia w BDC.
7. Sala taneczna – sala treningowa na której odbywają się zajęcia grupowe, bądź zajęcia
indywidualne.
8. Kurs – zajęcia prowadzone przez instruktorów, w ramach oferty BDC.
9. RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych .
10. Zadatek – pojedyncza wpłata za zajęcia w kwocie 25 zł (kwota może ulec zmianie, o
czym uczestnik wcześniej zostanie poinformowany).
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Bezwahania Dance Center – lamART Michalina Lamprecht, NIP 617-221-94-20 działa na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).
2. W ramach działalności Bezwahania Dance Center organizuje kursy tańca oraz pochodne
inicjatywy zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie: https://
www.facebook.com/bezwahaniadancecenter.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.
§3 ZAPISY NA ZAJĘCIA
1. Na kurs tańca (oraz zajęcia sportowe i/lub pochodne inicjatywy zgodnie z ofertą)
prowadzony przez Bezwahania Dance Center mogą zapisać się wszystkie osoby, które
ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody

rodziców/opiekunów prawnych (i/lub poprzez podpisanie umowy uczestnictwa w
zajęciach).
2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać: – telefonicznie pod numerem:
+48 733 979 019,
– wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie FB: “Bezwahania Dance Center
Ostrołęka” pod adresem: https://www.facebook.com/bezwahaniadancecenter bądź http://
bezwahania.pl
– osobiście w szkole tańca, w godzinach pracy recepcji Bezwahania Dance Center.
3. Przyjęcie do grupy następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu
wpłaty w ciągu 48 godzin od momentu zapisu za:
– wybrany pakiet (dostępny po podpisaniu umowy), lub
– zadatek w wysokości opłaty za pojedyncze zajęcia – 35 zł (wyjątek stanowią zajęcia
sensoryczne – koszt 50 zł).
4. Zadatek jest opłatą za pierwsze zajęcia. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem
opublikowanym na stronie internetowej: https://www.facebook.com/
bezwahaniadancecenter. bądź http://bezwahania.pl
5. Osoba, która nie wpłaciła zadatku we wskazanym czasie – zostaje automatycznie
wypisana z zajęć. Może jednak ubiegać się o miejsce w grupie informując recepcję o chęci
uczestnictwa w kursie.
6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Bezwahania Dance Center a o
przyjęciu na kurs decyduje kolejność zapisów oraz wpłat.
7. Kursant, który wpłacił zadatek a jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie
zgłosił nieobecności – powinien w ciągu 48h od terminu tych zajęć poinformować Szkołę
Tańca o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Szkoła Tańca
zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania i
zwrócenia wniesionej opłaty.
8. Szkoła Tańca poinformuje Kursanta telefonicznie, mailowo lub poprzez SMS o terminie
rozpoczęcia kursu.
9. Wskazany termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie w przypadku, gdy liczba
uczestników jest zbyt mała (oraz w innych sytuacjach opisanych w §5, pkt 2).
10. Zadatek za zajęcia jest bezzwrotny.
§4 OPŁATY

1. Opłaty za pakiety zajęć/zadatek/warsztaty taneczne i inne wydarzenia organizowane
przez Szkołę Tańca można dokonać za pomocą przelewu bankowego i/lub gotówką w
recepcji szkoły.
2. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego kursu.
3. W przypadku opłat za zajęcia taneczne/artystyczne/sportowe Kursant może wykupić
pojedyńcze zajęcia, karnet lub pakiet zajęć miesięcznych. Opłaty w pakiecie dotyczą
kolejnych zajęć danego kursu, nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane zajęcia.
Pakiet miesięczny jest możliwy tylko i wyłącznie po podpisaniu umowy, w innym
przypadku opłata za każde zajęcia jest traktowana jako zadatek.
4. Kursant po opłaceniu wyłącznie zadatku (opłata za pojedyncze zajęcia) ma możliwość
dokonania dopłaty do pakietu lub karnetu (po uprzednim podpisaniu umowy) w ciągu 7 dni.
Później wykonanie dopłaty nie jest możliwe.
5. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę VAT proszone są o przesłanie maila na adres
bezwahaniadancenter@gmail.com z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura.
6. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma
obowiązek podać w jego tytule “zajęcia taneczne, imię i nazwisko uczestnika, miesiąc”. W
przypadku braku wymaganych danych Bezwahania Dance Center NIE PONOSI
odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
7. Chcąc skorzystać ze zniżki Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający
go do skorzystania z wybranej zniżki.
8. Zniżki i promocje nie łączą się.
9. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie http://
bezwahania.pl lub https://www.facebook.com/bezwahaniadancecenter.
10. Opłata i uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ/ZASTĘPSTWA
1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości SMS,
telefonicznie, mailowo i/lub w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia
zgodnie z harmonogramem podanym na https://www.facebook.com/
bezwahaniadancecenter.
2. Bezwahania Dance Center zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących
przypadkach:
– zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna
do jego rozpoczęcia (szkoła ustala minimalną ilość uczestników na poszczególne zajęcia),
– zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby
uczestników potrzebnej do jego kontynuacji,

– w innych sytuacjach losowych, na które Szkoła nie ma wpływu.
3. W przypadku rozwiązania grupy, Szkoła Tańca zwraca wpłacone opłaty i/lub umożliwia
przepisanie się do innej wybranej grupy (w której są miejsca).
4. W przypadku choroby Instruktora czy innej losowej przyczyny uniemożliwiającej
stawienie się Prowadzącego na kurs, Bezwahania Dance Center organizuje zastępstwo,
wyznacza inny termin zajęć lub umożliwia odrobienie zajęć na innych grupach.
5. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
– gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć,
– braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora.
6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z punktem 5, Bezwahania Dance
Center również daje możliwość odrobienia ich w innym terminie lub na innych grupach.
§6 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z
grafikiem obowiązującym w danym semestrze.
2. W szczególnych przypadkach Bezwahania Dance Center zastrzega sobie prawo
przeniesienia zajęć do innej siedziby.
3. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na
sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty
może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.
4. Szkoła tańca daje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, ale tylko i wyłącznie
po uprzednim zgłoszeniu najpóźniej do 24h przed rozpoczęciem wybranych zajęć:
– poprzez wiadomość FB: https://www.facebook.com/bezwahaniadancecenter.
– telefonicznie (+ 48 733 979 019) w godzinach pracy recepcji od poniedziałku – piątku
17:00-20:00.
– poprzez wiadomość SMS na nr telefonu: +48 733 979 019 (konieczne jest podanie imienia
i nazwiska oraz zajęć na które zgłaszają Państwo nieobecność).
5. W przypadku zgłoszenia nieobecności Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu
14 dni z inną, wybraną grupą od daty powstałej nieobecności. Nie ma możliwości
przepisywania opłat na kolejne zajęcia.
6. W przypadku kwarantanny/pobytu w szpitalu Uczestnik ma obowiązek powiadomienia o
tym Szkoły Tańca oraz dostarczenia stosownych dokumentów drogą mailową na adres:
bezwahaniadancecenter@gmail.com 24h przed rozpoczęciem zajęć oraz wskazanie terminu
możliwości odrobienia zajęć. Uczestników ma prawo odrobienia zajęć w okresie 14 dni po
zakończeniu kwarantanny/opuszczenia szpitala.

7. Nieobecności zgłoszone w ostatnim tygodniu semestru szkolnego muszą zostać
odrobione do końca tego semestru szkolnego. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania
zajęć na nowy semestr szkolny.
8. Opłata za zajęcia nieodrobione nie jest zwracana.
9. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo
wyprosić Kursanta z sali i szkoły.
10. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Bezwahania Dance Center, bez zgody jej
kierownictwa, jest zabronione.
§7 WYPOWIEDZENIE UMOWY/ZMIANY W UMOWIE
1. Kursantowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w formie pisemnej z zachowaniem
30-dniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec najbliższego okresu
rozliczeniowego.
2. Rozwiązanie umowy następuje po dostarczeniu wypowiedzenia (z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia) w formie pisemnej do recepcji szkoły
Bezwahania Dance Center i tylko w sytuacji kiedy Uczestnik/Kursant nie posiada żadnych
zobowiązań finansowych względem szkoły.
3. Wszelkie zmiany w umowie zostają sporządzone poprzez Aneks dla każdej ze stron z
zachowaniem 30-dniowego terminu, ze skutkiem na koniec najbliższego okresu
rozliczeniowego.
4. Wszelkie zmiany w umowie i/lub podpisanie wypowiedzenia zgłaszamy do recepcji
szkoły najpóźniej do 5 dnia miesiąca po którym wypowiedzenie/aneks ma obowiązywać.
§8 ZWROTY
1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez
Kursanta.
2. Zwrot wpłaconych opłat jest realizowany przelewem na wskazany numer konta.
3. Wniosek jest weryfikowany przez Szkołę i Kursant zostaje poinformowany o zleceniu
przelewu.
4. Szkoła Tańca nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za
nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Kursanta.
5. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała
jak złamanie lub zwichnięcie, Szkoła Tańca może zwrócić 30% wartości pozostałych do
wykorzystania zajęć. Szkoła będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy
przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

6. Zwroty realizowane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania wniosku.
Prosimy o przesłanie wniosków na adres mailowy: bezwahaniadancecenter@gmail.com.
§9 BEZPIECZEŃSTWO
1. Szkoła Tańca nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez
winy Bezwahania Dance Center.
2. Uczestnik zajęć w Bezwahania Dance Center może ubezpieczyć się we własnym
zakresie.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników
zajęć.
4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku
Instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo
powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na
zmianę nie jest zwracana.
5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany
styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela Instruktor.
6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie zajęć, a także w szafkach szkoła nie
odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W
przypadku kradzieży Uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałej
kradzieży a Instruktor ma obowiązek wezwać policję.
8. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
9. Osoba zapisująca się na kurs w Bezwahania Dance Center, powinna skontrolować
wcześniej swój stan zdrowia.
§10 ZASADY WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH / REŻIM
SANITARNY
Wprowadziliśmy poniższe zasady do realiów naszych siedzib zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z
dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii, stosując interpretację przepisów (pytania 33, 38 i 39).
Prosimy o stosowanie wytycznych dla naszego wspólnego bezpieczeństwa:
• Przy wejściu na salę, gdzie odbywają się zajęcia w punktach widocznych lub sanitariatach
umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie alkoholu i żelu aloesowego.
Prosimy o ich stosowanie lub korzystanie z własnych.
• Prosimy o dezynfekcję rąk przed i po zajęciach.

• Prosimy o przemieszczanie się po strefach ogólnie dostępnych w maskach sanitarnych
zakrywających usta i nos stosując odpowiednie odstępy pomiędzy osobami. Pracownik
Szkoły ma prawo do wyproszenia osoby nie stosującej się do wyznaczonych wymogów
sanitarnych.
• Po wejściu na salę nie ma obowiązku korzystania z maseczek, należy jednak pamiętać o
konieczności wymaganego od siebie 1,5 m odstępu.
• Sale pomiędzy zajęciami będą wietrzone przez instruktora. Odbywa się to kosztem
ogólnego czasu grafiku i zajęć.
• Prosimy zmienić obuwie.
• Kursanci nie mogą brać udziału w zajęciach jeśli obserwują u siebie objawy choroby
zakaźnej lub kontaktowali się z osobami zakażonymi, objętymi kwarantanną lub izolacją,
mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora
na COVID-19.
§11 REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca/zajęciami sportowymi/artystycznymi lub ich
organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Bezwahania Dance Center mailowo na adres:
bezwahaniadancecenter@gmail.com z jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później
niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu/zajęć. Albo w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
§12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie
internetowej Bezwahania Dance Center oraz mediach społecznościowych (w tym opisów i
zdjęć) bez zgody Bezwahania Dance Center.
§13 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Kursant/Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na
które narazi Bezwahania Dance Center powstałe w wyniku jego działania.
2. Na terenie zajęć organizowanych przez Bezwahania Dance Center obowiązuje całkowity
zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków
odurzających.
3.Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i
napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.
4. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko Kursanci danej grupy oraz
Kursanci odrabiający zajęcia i Instruktor czy pracownicy Bezwahania Dance Center.

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§14 OCHRONA PRYWATNOŚCI
lamART Michalina Lamprecht przetwarza dane osobowe z poszanowaniem zasad
określonych w Art. 5 RODO, realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO,
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Michalina Lamprecht, prowadząca działalność
gospodarczą nazwą lamART Michalina Lamprecht, NIP: 617-221-94-20
2) Możesz skontaktować się z nami w sprawie swoich danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: e-mail: bezwahaniadancecenter@gmail.com.
3) Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
– umożliwienie osobom uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca,
– analiza korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej oraz automatyczne
rozpoznawanie tych osób podczas kolejnych wizyt za pomocą plików cookie usługi Google
Analytics oraz możliwość zebrania statystyk celem usprawnienia działania strony
internetowej,
– udostępnianie danych dot. odwiedzających portalowi Facebook celem targetowania reklam
Bezwahania Dance Center do osób, które wcześniej odwiedziły witrynę Bezwahania Dance
Center,
– promocja marki, pozyskiwanie informacji dot. profilowania i targetowania reklam,
– promocja marki, przesyłanie informacji handlowych, w tym informacji o promocjach. 4)
Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych jest m.in.:
– Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO – działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy
uczestnictwa w zajęciach tanecznych,
– Zgoda na zamieszczenie plików cookies,
– Art. 6, ust. 1, lit. a – zgoda wyrażona poprzez akceptację wyświetlenia kodu śledzącego
Google Analytics,
– Art. 6, ust. 1, lit. a – zgoda wyrażona poprzez akceptację wyświetlania Facebook Pixel i
zamieszczenia plików cookie związanych z tą usługą; (zgodnie z orzeczeniem Fashion ID
Facebook jest współ administratorem danych przetwarzanych na stronie),

– Art. 6, ust. 1, lit. a) RODO – zgoda osób, których dane dotyczą, okazana poprzez kliknięcie
przycisku „Lubię to”.
5) Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z
koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia
przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Twoje
dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie
przetwarzania danych.
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
7) Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
8) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do przez okres wynikający z
relacji z użytkownikiem, przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których
dane zostały zebrane. Administrator może jednak wcześniej usunąć Twoje dane osobowe o
ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.
9) Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO; sprostowania
nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do
bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17
RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18
RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w
art. 21 RODO.
10) Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, do zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i do analizy naszego ruchu. Dzielimy się również informacjami na temat korzystania z naszej strony z naszymi partnerami w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Kim jesteśmy Adres naszej strony internetowej to: http://bezwahania.pl. Uwagi Kiedy odwiedzający zostawiają komentarze na stronie, zbieramy dane widoczne w formularzu komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg agenta użytkownika przeglądarki, aby ułatwić wykrywanie spamu. Anonimowy ciąg utworzony z Twojego adresu e-mail (zwany również hashem) może zostać przekazany do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy z niej korzystasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza, Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne publicznie w kontekście Twojego komentarza. Media Sugerowany tekst: Jeśli przesyłasz obrazy na stronę internetową, powinieneś unikać przesyłania obrazów z dołączonymi osadzonymi danymi o lokalizacji (EXIF GPS). Osoby odwiedzające stronę internetową mogą pobrać i wyodrębnić wszelkie dane dotyczące lokalizacji z obrazów znajdujących się na stronie internetowej. Pliki cookie Sugerowany tekst: Jeśli zostawiasz komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisanie Twojego imienia, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookies. Jest to dla Twojej wygody, abyś nie musiał ponownie wpisywać swoich danych, gdy zostawisz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą działać przez rok. Jeśli odwiedzisz naszą stronę logowania, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. Po zalogowaniu się ustawimy również kilka plików cookie, aby zapisać informacje o logowaniu i wyborze sposobu wyświetlania ekranu. Pliki cookie logowania działają przez dwa dni, a pliki cookie opcji ekranu przez rok. Jeśli wybierzesz opcję "Zapamiętaj mnie", Twój login będzie utrzymany przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się z konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte. Jeśli edytujesz lub publikujesz artykuł, w Twojej przeglądarce zostanie zapisany dodatkowy plik cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i wskazuje po prostu post ID artykułu, który właśnie edytowałeś. Wygasa on po 1 dniu. Osadzone treści z innych stron Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzoną zawartość (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzona treść z innych stron internetowych zachowuje się dokładnie tak samo, jakby odwiedzający odwiedził inną stronę internetową. Te strony internetowe mogą zbierać dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować Twoją interakcję z tą osadzoną treścią, w tym śledzić Twoją interakcję z osadzoną treścią, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie. Komu udostępniamy Twoje dane Jeśli zażądasz zresetowania hasła, Twój adres IP będzie zawarty w wiadomości e-mail dotyczącej zresetowania. Jak długo przechowujemy Twoje dane Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane są przechowywane bezterminowo. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze, zamiast trzymać je w kolejce do moderacji. W przypadku użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie (jeśli tacy istnieją), przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć, edytować lub usunąć swoje dane osobowe w dowolnym momencie (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy strony mogą również zobaczyć i edytować te informacje. Jakie prawa masz w stosunku do swoich danych Jeśli masz konto na tej stronie, lub zostawiłeś komentarze, możesz zażądać otrzymania wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również zażądać usunięcia wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać w celach administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa. Gdzie są przesyłane Twoje dane Sugerowany tekst: Komentarze odwiedzających mogą być sprawdzane przez automatyczną usługę wykrywania spamu. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
Save settings
Cookies settings